Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση εκατό (100) θέσεων ερευνητών στη βαθμίδα Γ’ ή Δ’ ως κάτωθι: Θεματική Ενότητα Κωδικός θεσης Γνωστικά αντικείμενα Κατανομή θέσεων ‘Εδρα Ερευνητικής Δομής
Αλιευτική Έρευνα 001 Αλιευτική Βιολογία Ιχθύων 2 Καβάλα 002 Πληθυσμιακή Βιολογία Ιχθύων 1 Καβάλα 003 Βιοπαρακολούθηση Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων 1 Καβάλα 004 Θαλάσσιο αγγειόσπερμα: Οικολογία, Βιοδείκτες 1 Καβάλα 005 Ιχθυολογία-Υδροβιολογία 1 Καβάλα Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής 006 Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων 1 Πέλλα 007 Διατροφή Παραγωγικών Ζώων και Ποιότητα Ζωοκομικών Προϊόντων 1 Πέλλα 008 Γενετική Βελτίωση Μικρών Μηρυκαστικών 1 Πέλλα 009 Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων 1 Πέλλα 010 Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων 1 Πέλλα 011 Πληθυσμιακή και μοριακή γενετική των παραγωγικών ζώων 1 Πέλλα 012 Αναπαραγωγή των παραγωγικών ζώων 1 Πέλλα 013 Ζωοτεχνία – Χοιροτροφία 1 Πέλλα 014 Αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας 1 Πέλλα 015 Μελισσοκομία 1 Χαλκιδική Κτηνιατρική Έρευνα 016 Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 1 Θεσσαλονίκη 017 Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Παραγωγικών Ζώων 1 Θεσσαλονίκη 018 Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα Παραγωγικών Ζώων 1 Θεσσαλονίκη 019 Φυσιολογία Αναπαραγωγής και Τεχνολογία Σπέρματος Παραγωγικών Ζώων 1 Θεσσαλονίκη 020 Νοσολογία Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών 1 Θεσσαλονίκη 021 Μικροβιολογία – Ανοσολογία και Παραγωγή Εμβολίων 1 Θεσσαλονίκη 022 Παθολογία της Αναπαραγωγής των Αγροτικών Ζώων 1 Θεσσαλονίκη 023 Υγεία και Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων 1 Θεσσαλονίκη 024 Κτηνιατρική Επιδημιολογία 1 Θεσσαλονίκη Φυτική Παραγωγή 025 Γεωργική Εντομολογία 1 Θεσσαλονίκη 026 Γενετική Βελτίωση Σιτηρών 1 Θεσσαλονίκη 027 Λαχανοκομία 1 Θεσσαλονίκη 028 Ανθοκομία 1 Θεσσαλονίκη 029 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε καλλιέργειες υπό κάλυψη 1 Θεσσαλονίκη 030 Συστηματική Βοτανική & Βιολογία Διατήρησης Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 031 Γενετική Βελτίωση και Γονιδιωματική Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 032 Μοριακή Γενετική και Αναπαραγωγή Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 033 Γενετική Βελτίωση Φυλλοβόλων Δένδρων 1 Ημαθία 034 Δενδροκομία Φυλλοβόλων Δένδρων 1 Ημαθία 035 Φυτοπαθολογία Φυλλοβόλων Δένδρων 1 Ημαθία 036 Δενδροκομία Ακρόδρυων 1 Φθιώτιδα 037 Γενετική Βελτίωση Λαχανοκομικών Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 038 Μοριακή Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 039 Βιοχημεία Καλλιεργούμενων Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 040 Αγροκομία και Γενετική Βελτίωση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 1 Θεσσαλονίκη 041 Αναπαραγωγή Φυτών - Ιστοκαλλιέργιεα 1
Θεσσαλονίκη 042 Γενετική Βελτίωση Κτηνοτροφικών Φυτών 1 Λάρισα 043 Γενετική Βελτίωση Ψυχανθών 1 Λάρισα 044 Τεχνικές Καλλιέργειας Βάμβακος 1 Λάρισα 045 Ποιότητα Εδάφους 1 Λάρισα 046 Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 1 Λάρισα 047 Γεωργική Εντομολογία 1 Μαγνησία 048 Γεωργική Εντομολογία 1 Αχαΐα 049 Τεχνολογία και Ποιότητα Ελαιολάδου 1 Χανιά 050 Δενδροκομία Εσπεριδοειδών 1 Χανιά 051 Διαχείριση Νερού στη Δενδροκομία 1 Χανιά 052 Φυτοπαθολογία Δενδρωδών Καλλιεργειών 1 Χανιά 053 Δενδροκομία Υποτροπικών Φυτών 1 Χανιά 054 Ελαιοκομία και Ποιότητα Ελαιολάδου 1 Μεσσηνία 055 Ελαιοκομία και Ποιότητα Ελαιολάδου 1 Κέρκυρα 056 Αμπελουργία 1 Ηράκλειο 057 Λαχανοκομία 1 Ηράκλειο 058 Ιολογία Κηπευτικών και Αμπέλου 1 Ηράκλειο 059 Μυκητολογία Κηπευτικών και Αμπέλου 1 Ηράκλειο 060 Γενετική Βελτίωση Αμπέλου 1 Αττική 061 Αμπελουργία 1 Αττική 062 Γενετική Ανάλυση Οργανισμών 1 Αττική Εδαφοϋδατικοί Πόροι 063 Θρέψη Φυτών και Φυλλοδιαγνωστική 1 Θεσσαλονίκη 064 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα 1 Θεσσαλονίκη 065 Φυσιολογία και Θρέψη Δενδρωδών Καλλιεργειών 1 Θεσσαλονίκη 066 Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων 1 Θεσσαλονίκη 067 Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία 1 Θεσσαλονίκη 068 Υδρολογία 1 Θεσσαλονίκη 069 Περιβαλλοντική Υδρογεωχημεία 1 Θεσσαλονίκη 070 Γονιμότητα Εδαφών – Θρέψη Φυτών 1 Αττική 071 Μικροβιολογία Εδαφών 1 Αττική 072 Πεδολογία και Χρήση Γαιών με Νέες Μεθόδους 1 Αττική 073 Γεωργική Μηχανολογία 1 Αττική Δασική Έρευνα 074 Δασική Παθολογία 1 Θεσσαλονίκη 075 Λιβαδοπονία 1 Θεσσαλονίκη 076 Δασική Οικοφυσιολογία 1 Θεσσαλονίκη 077 Δασικές Πυρκαγιές 1 Θεσσαλονίκη 078 Χωρικός Σχεδιασμός Δασικών Πόρων 1 Θεσσαλονίκη 079 Άγρια Πανίδα 1 Θεσσαλονίκη 080 Δασική Πληροφορική 1 Θεσσαλονίκη 081 Δασική Φυτοκοινωνιολογία 1 Θεσσαλονίκη 082 Δασική Διαχειριστική 1 Αττική 083 Αξιοποίηση Βιοποικιλότητας Φυτών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 1 Αττική 084 Γενετική και Βελτίωση Δασικών Δένδρων 1 Αττική 085 Φυσιολογία Δασικών Ειδών 1 Αττική 086 Δασική Μικρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή 1 Αττική Τεχνολογία Αγροτικών Προϊόντων 087 Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων 1 Αττική 088 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία για τη Συντήρηση Φρούτων και Λαχανικών 1 Αττική 089 Οινολογία 1 Αττική 090 Τεχνολογία Μεταποίησης Φρούτων Λαχανικών 1 Αττική 091 Τεχνολογία Γάλακτος 1 Ιωάννινα 092 Μοριακή Μικροβιολογία Γάλακτος 1 Ιωάννινα 093 Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Βιομηχανικές Ζυμώσεις 1 Αττική 094 Μικροβιολογία Τροφίμων 1 Αττική Αγροτική Οικονομία & Κοινωνιολογία 095 Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 1 Αττική 096 Αγροτικός Τουρισμός 1 Αττική 097 Εμπορία (Marketing) Αγροτικών Προϊόντων 1 Αττική 098 Εμπορία (Marketing) Τροφίμων 1 Αττική 099 Οικονομική των Αειφόρων Γεωργικών Συστημάτων 1 Αττική Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: Α.1. Να έχουν τα προσόντα, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1845/1989, το οποίο αναριθμήθηκε σε 16 με το ν. 3399/2005 όπως ίσχυε στις 21-8- 2011. Α. 2. Να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από: Α.2.1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με ανάλυση των επιστημονικών εργασιών σε 11 αντίγραφα. Α.2.2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος (εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα). Α.2.3. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής και των επιστημονικών εργασιών. Α.2.4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Α.2.5. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της απόφασης πρόσληψης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Α.2.6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή ότι δεν διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρα 59 έως 61 του Ποινικού Κώδικα) και μετά τη λήξη του χρόνου που ορίστηκε για τη στέρησή τους, ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή και υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, χρήση ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά των ηθών ή περί το νόμισμα ή ότι δε διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, ότι δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και ότι δεν έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του δημόσιου τομέα. Α.2.7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή αναγγελία άσκησης, όπου απαιτείται. Α.2.8. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας εκδιδόμενο από τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, μόνο και εφόσον οι υποψήφιοι είναι πολίτες άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Οι ενδιαφερόμενοι στην ίδια αίτηση μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το ίδιο ή διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, είτε για τη Δ’ βαθμίδα είτε για τη Γ΄ βαθμίδα είτε και για τις δύο (2) βαθμίδες. Γ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών ανά γνωστικό αντικείμενο θα γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση: Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά, Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ 151 25 Αθήνα και θα εσωκλείεται απαραίτητα και αρχείο σε 2 cd ή dvd σε μορφή pdf. Δ. Η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα ανωτέρω επισύρει αυτοδίκαια τον αποκλεισμό των υποψηφίων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 12/11/2014. Η παρούσα, τα προβλεπόμενα προσόντα και το έντυπο της αίτησης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr. και www.nagref.gr. Πληροφορίες: Όλγα Μπαϊρακτσή, τηλ. 210-8175408, Σοφία Σταθά, τηλ. 210-8175437». Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγητής Σέρκο Α. Χαρουτουνιάν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σελίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Η λίστα ιστολογίων μου