Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Πράξη Ενιαίας Αγοράς (Single Market Act)

Xατζηαναγνώστου Γιώργος

Στην σημερινή κρίσιμη κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας ,πέραν των διαπραγματεύσεων του σήμερα ,υπάρχει και ένα ιστορικό προηγούμενο το όποιο έχει εγκλωβίσει και κατακρημνίσει την ίδια την Ελληνική οικονομία με στοχευμένες επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων .
Συμφωνίες όπως αυτή καθεαυτή η Πράξη ενιαίας αγοράς η οποία στοχεύει την Ευρώπη του 2020.
Ο Βιομηχανικός Βορράς με τον σημερινό συσχετισμό πολιτικών δυνάμεων κατάφερε να εγκλωβίσει (κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ) πολιτικά τους διαχειρίσιμους οικονομικά πολιτικούς των ευάλωτων χωρών προς όφελος του Βορρά.

Θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί αυτό το γεγονός ,αλλά τα καταγεγραμμένα αριθμητικά μεγέθη στην κοινωνία των αριθμών αποδεικνύουν εκ του αποτελέσματος το ίδιο το γεγονός.

Ακολουθώντας την συνέχεια του Κράτους Δυστυχώς η σημερινή Ελληνική Κυβέρνησης καλείται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να επαναδιαπραγματευθεί επαχθείς όρους που κρυφά ή φανερά έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της ενοποίησης της αγοράς . Η πραγματική διάσταση του προβλήματος καταγράφεται με πολιτικούς όρους και το οικονομοτεχνικό σκέλος επιβεβαιώνει την ορθότητα ή μη των αριθμητικών μεγεθών που επικυρώνονται με πολιτικές πράξεις.

Σε μια κοινωνία των αριθμών,όπως εμφανίζεται η σημερινή Ε.Ε. έχει παραγκωνισθεί ο παράγων άνθρωπος .που δημιουργεί και αναπτύσσει την κοινωνία ,κάτι που λειτουργεί μονοδιάστατα προς όφελος των Τραπεζικών συστημάτων και του χρηματοοικονομικού πιστωτικού συστήματος.

Μεσούσης της διαπραγμάτευσης ας θυμηθούμε λίγο τις συμφωνίες που αποτελούν τον πυλώνα οικονομικής διάρθωσης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας ,και ας αναλογιστούμε μέσω αυτών των συμφωνιών αν η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και πρέπει να αλλάξει ρότα ,για να διατηρήσει τα κοινωνικά κεκτημένα ύστερα από αιώνες αγώνων των εργαζομένων προς όφελος της κοινωνίας των Λαών .

Ακολουθεί το κείμενο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών . 

Ενιαία Αγορά

Η Ενιαία Αγορά αποτελεί το σημαντικότερο μέσο της Ε. Ένωσης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας. Είκοσι και πλέον έτη μετά τη δημιουργία της, η Ενιαία Αγορά παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ε. Ένωσης, όμως σημαντικό της δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο.

Για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και εξ αιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης, κρίθηκε αναγκαία η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς με τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού πλαισίου, αυτού της Πράξης Ενιαίας Αγοράς (Single Market Act), η οποία περιλαμβάνει σαφείς στόχους, πολιτικές και μέτρα και αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη της Ενιαίας Αγοράς σε μια «κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας», όσο και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για την υλοποίηση της Πράξης Ενιαίας Αγοράς, η Ε. Επιτροπή παρουσίασε την άνοιξη του 2011 την Πράξη Ενιαίας Αγοράς Ι (Single Market Act I), η οποία περιλαμβάνει δώδεκα δράσεις ή «μοχλούς» ανάπτυξης, στόχος των οποίων είναι να καλυφθούν τα κενά που έχουν εντοπισθεί και να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών προς την Ενιαία Αγορά. Ειδικότερα οι βασικές νομοθετικές προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς Ι αφορούν τους τομείς: 1) τυποποίηση, 2) ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 3) εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 4) διευθέτηση καταναλωτικών διαφορών, 5) λογιστική οδηγία, 6) δημόσιες συμβάσεις, 7) αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, 8) ηλεκτρονικές συναλλαγές, 9) διευκόλυνση ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’, 10) Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών) και 11) αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Η Επιτροπή εξέδωσε τον Οκτώβριο 2012 Ανακοίνωση με τίτλο «Πράξη Ενιαίας Αγοράς ΙΙ – Μαζί για τη νέα ανάπτυξη», η οποία περιλαμβάνει μια δεύτερη δέσμη δώδεκα νέων δράσεων, με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση με τη δημιουργία άμεσα ουσιαστικών και απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι βασικές νομοθετικές προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς ΙΙ αφορούν: 1) μεταρρύθμιση των κανόνων αφερεγγυότητας, 2) 4ο σιδηροδρομικό πακέτο, 3) ασφάλεια των προϊόντων και επιτήρηση της αγοράς, 4) ηλεκτρονικό portal κινητικότητας εργαζομένων, 5) μείωση του κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων, 6) ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 7) μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, 8) θαλάσσιες μεταφορές, 9) ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, 10) ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, 11) ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, 12) βασικοί λογαριασμοί πληρωμών.

Βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας (α’ εξάμηνο 2014) απετέλεσε η απομάκρυνση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς σε βάρος των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων και των καταναλωτών. Η Ελληνική Προεδρία επεδίωξε την έγκαιρη και ισορροπημένη ολοκλήρωση των προτάσεων της Πράξης Ενιαίας Αγοράς Ι και ΙΙ, αποφέροντας έτσι χειροπιαστά οφέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους καταναλωτές και στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι νομοθετικές προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς Ι και 3 σημαντικές προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς ΙΙ. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν μία σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Προεδρίας.

Η χώρα μας θεωρεί ότι η επιλογή και εφαρμογή των πρωτοβουλιών που απετέλεσαν την Πράξη Ενιαίας Αγοράς Ι και ΙΙ, είχαν ως αποτέλεσμα να συντελεσθεί σημαντικό έργο σε καίριους και διαφορετικούς τομείς της ΕΕ., το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην επίλυση εκκρεμών προκλήσεων προς όφελος των πολιτών και της πραγματικής οικονομίας. Οι επιπτώσεις των πρωτοβουλιών αυτών είναι χρήσιμο να προσμετρηθούν και να αξιολογηθούν συστηματικά, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σε όλα τα επίπεδα τόσο πολιτικής, οργανωτικού πλαισίου και συνεργειών, όσο και από πλευράς ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων.

www.mikromes.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σελίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Η λίστα ιστολογίων μου